Obchodní podmínky

Pro smlouvy o organizování zážitkových cest a zprostředkování služeb průvodců

(účinnost od 19.07.2020)

Tyto obchodní podmínky cestovní agentury Simply Horas (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o organizaci zážitkových cest a zprostředkování služeb průvodců, uzavřené mezi

Cestovní agenturou Simply Horas:

Lenka Hauerlandová, podnikající fyzická osoba s místem podnikání Vracov, Sportovní 1315, PSČ 696 42, IČ: 01057481, registrace v živnostenském rejstříku u MěÚ Kyjov,

kontakty: T: +420 733 175 491, E: lenka@simplyhoras.com, www.simplyhoras.com,

jako poskytovatelem a/nebo zprostředkovatelem (dále jen „My“),

a

vámi, fyzickou či právnickou osobou jako zákazníkem (dále jen „Vy“)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Jsme cestovní agentura specializující se na organizování nevšedních zážitkových cest po různých exotických zemích, se zaměřením na jedinečnost přírodní krásy a bohatství dané destinace při zohlednění jejich místních specifik (dále jen „Zážitkové cesty“ nebo „Cesty“). Vycházíme při tom z bohatých vlastních zkušeností a využíváme osobní kontakty na zkušené a kvalifikované průvodce po těchto destinacích, jejichž služby Vám můžeme zprostředkovat.


1.2 Tyto Obchodní podmínky vymezují a upřesňují naše vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a plnění smlouvy o organizaci zážitkové cesty a/nebo smlouvy o zprostředkování služeb průvodců při zážitkových cestách (dále jen „Smlouvy“). Příklady Našich Zážitkových cest prezentujeme online na webovém rozhraní www.simplyhoras.com (dále jen „Náš web“) nebo v katalogu; konkrétní Zážitkovou cestu však pro Vás individuálně připravíme na základě Vašich přání.


1.3 Upozorňujeme, že obsahem Našich služeb a ceny za ně je pouze poskytování jednotlivých služeb v oblasti cestovního ruchu, což je organizace Zážitkové cesty a případně zprostředkování služeb průvodce (podrobněji viz níže), vše podle Vašich preferencí, a dále vzdálená asistence prostřednictvím telefonu, e-mailu. Organizací se rozumí vymýšlení, plánování, návrh, příprava itineráře a podrobných pokynů pro Vaši Cestu.


1.4 Berte na vědomí následující důležité skutečnosti:
a) Nejsme cestovní kancelář ani prodejce nebo zprostředkovatel zájezdů pro jinou cestovní kancelář.
b) Zážitková cesta není zájezd, jak je definován v občanském zákoníku.
c) Zprostředkovaný průvodce není naším zmocněncem, zaměstnancem nebo jiným pomocníkem, nýbrž samostatným podnikatelem vyvíjejícím činnost v dané destinaci a poskytujícím své služby nezávisle na nás. Se zprostředkovaným průvodcem uzavřete samostatnou smlouvu a za jeho služby zaplatíte přímo jemu.
d) Součástí Našich služeb tedy není zajištění letecké či jiné přepravy do zvolené destinace, průvodcovské služby v místě, místní přeprava, zajištění ubytování a stravování v místě, zjednání vstupů do místních atrakcí, sjednání cestovního pojištění, apod. Avšak podrobný návrh Zážitkové cesty, který v rámci Našich služeb obdržíte, bude obsahovat podrobný itinerář a veškeré informace, abyste byli předem obeznámeni, jak bude Vaše cesta probíhat a jaké přibližné náklady ještě můžete očekávat vedle ceny za Naše služby (viz článek 4. Předpokládané náklady).


1.5 Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na poskytování služeb cestovního ruchu podnikatelům za účelem dalšího nabízení těchto služeb. Nejste-li spotřebitelem (fyzickou osobou objednávající zájezd mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání), nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto Obchodních podmínek.


1.6 Právní vztah mezi Námi a Vámi se řídí Smlouvou, těmito Obchodními podmínkami, podmínkami a pokyny uvedenými na Našem webu nebo v naší vzájemné komunikaci zejména při uzavírání Smlouvy, a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
a) zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“);
b) zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (pouze pokud jste spotřebitelem).
Výslovná odchylná ujednání v uzavřené Smlouvě mají přednost před ustanovením těchto Obchodních podmínek.


1.7 Nachází-li se Vaše bydliště nebo sídlo mimo Českou republiku, nebo obsahuje-li náš právní vztah jiný mezinárodní prvek, berte na vědomí, že se náš vztah bude řídit českým právem (s vyloučením jeho kolizních norem). Jste-li spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než české právo, pak Vám je poskytována tato vyšší míra ochrany.


1.8 Uzavřením Smlouvy stvrzujete, že jste se s těmito Obchodními podmínkami předem seznámili, jejich obsah je Vám jasný a souhlasíte s jejich použitím pro náš vztah.


1.9 Vyhrazujeme si právo průběžně měnit či doplňovat znění Obchodních podmínek; Vaše práva a povinnosti se však budou řídit vždy tím zněním Obchodních podmínek, za jehož účinnosti byla Smlouva uzavřena.

2. Uzavření Smlouvy

2.1 Na Našem webu a v katalogu jsou uvedeny příklady základních variant Zážitkových cest včetně popisu hlavních charakteristik (destinace, trvání, itinerář cesty, program, apod.).
Upozorňujeme, že naše cesty nejsou primárně určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a je s nimi spojena vyšší míra zvýšené fyzické námahy a možného osobního nepohodlí, než při běžných zájezdech nabízených cestovními kancelářemi.
Patříte-li mezi osoby s omezenou schopností pohybu, upozorněte nás na to před uzavřením Smlouvy; vynasnažíme se pak připravit cestu vhodnou i pro Vás.


2.2 Prezentace Zážitkových cest na Našem webu je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření Smlouvy je nutné, abyste nám zaslali poptávku, na základě níž pro Vás zpracujeme a předložíme závaznou nabídku a Vy tuto nabídku akceptovali (podrobnosti viz dále).


2.3 V případě Vašeho zájmu o Nás, nás můžete kontaktovat prostřednictvím Našeho webu, kde nám vyplněním poptávkového formuláře poskytnete základní informace o Vás, preferencích Vaší cesty a další potřebné údaje (dále jen „Poptávka“). Můžete nás rovněž kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, nicméně vždy od Vás budeme potřebovat veškeré údaje nutné pro odpovědnou přípravu závazné nabídky. Vezměte prosím v potaz, že poskytnutí přesných a úplných vstupních údajů je nezbytnou podmínkou pro uzavření Smlouvy a hladký průběh Vaší Cesty. Poptávka je zcela nezávazná.


2.4 Na základě Vaší Poptávky připravíme nabídku, která bude závazným návrhem na uzavření smlouvy (dále jen „Nabídka“). Součástí Nabídky bude rovněž předběžný návrh a plán Vaší Cesty. Nabídku Vám předložíme elektronicky prostřednictvím e-mailu ve formátu *.pdf. Lhůta pro přijetí Nabídky je jeden (1) týden, nebude-li v Nabídce výslovně uvedeno jinak. S ohledem na možné změny podmínek v zemích cílových destinací, které nemůžeme předpokládat, ani ovlivnit, si vyhrazujeme právo ve lhůtě pro přijetí Nabídku odvolat.


2.5 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy od Vás obdržíme bezvýhradnou akceptaci naší Nabídky, a to elektronicky prostřednictvím e-mailové zprávy. Vylučujeme možnost přijetí Nabídky s dodatkem či odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku), či s odkazem na jiné obchodní podmínky (§ 1751 odst. 2 občanského zákoníku).


2.6 Pokud uzavíráte Smlouvu za více osob, prohlašujete, že jste k uzavření smlouvy a k výkonu souvisejících práv a povinností včetně úhrady ceny Našich služeb těmito osobami zmocněni. Jste pak povinni předat těmto osobám všechny informace a organizační pokyny týkající se Zážitkové cesty. Po uzavření Smlouvy lze provést změnu účastníka s naším předchozím souhlasem.


2.7 Po uzavření Smlouvy, obdržení platby ceny Našich služeb (viz níže, článek 3.1) a uplynutí lhůty pro odstoupení podle článku 8.2d) níže pro Vás zpracujeme podrobný plán Vaší Cesty (dále jen „Itinerář“), podrobné pokyny a praktické informace k Cestě, a rovněž zajistíme i návrh smlouvy se zprostředkovaným průvodcem; vše uvedené Vám zašleme e-mailem zpravidla do tří (3) týdnů, nejpozději však sedm (7) dní před zahájením Cesty. Dojde-li k uzavření Smlouvy v době kratší než sedm (7) dní před zahájením Cesty, zašleme Vám informace a pokyny podle první věty bez odkladu po uzavření Smlouvy.


2.8 Jméno, adresa, telefonní číslo, elektronická adresa a případně faxové číslo našeho místního zástupce, zprostředkovaného průvodce, kontaktního místa nebo jiné služby, která Vám umožní nás urychleně kontaktovat, účinně s námi komunikovat, požádat o pomoc, ocitnete-li se v nesnázích nebo reklamovat vadu, Vám budou poskytnuty nejpozději při zahájení Cesty.


2.9 Smlouvu a veškeré smluvní dokumenty archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám. Vaše osobní údaje či osobní údaje spolucestujících budeme chránit a nakládat s nimi v souladu s platnými právními předpisy; blíže viz dokument „Ochrana osobních údajů“ dostupný na Našem webu.


2.10 Komunikace se zprostředkovaným průvodcem (je-li zprostředkování jeho služeb předmětem Smlouvy) bude probíhat v jazyce českém nebo anglickém (v závislosti na osobě průvodce). Na komunikační jazyk Vaší Cesty vás upozorníme předem.

3. Cena Našich služeb, platební podmínky

3.1 Před uzavřením Smlouvy Vám bude v naší Nabídce sdělena konečná cena Našich služeb. Při uzavření Smlouvy Vám vystavíme a zašleme fakturu (daňový doklad).


3.2 Cenu Našich služeb můžete uhradit v českých korunách (CZK), případně také v eurech (EUR). Pro bližší informace o možnosti platby v eurech se na nás obraťte předem.


3.3 Očekáváme, že cenu Našich služeb uhradíte bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy a obdržení faktury, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. Na Vaši žádost se můžeme dohodnout na delší době splatnosti, případně placení více splátkami; tyto dohodnuté platební podmínky pak budou uvedeny výslovně ve Smlouvě.


3.4 Cenu lze uhradit bankovním převodem či vložením částky na náš bankovní účet, nebo prostřednictvím benefitních programů (na tuto možnost se u nás informujte předem).


3.5 Uzavřením Smlouvy nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou a zasláním na Vaši e-mailovou adresu.

4. Předpokládané náklady Zážitkové cesty

4.1 V rámci přípravy Vaší Cesty vám rovněž zpracujeme podrobnější informace o dalších předpokládaných nákladech, které Vám při Vaší cestě zřejmě vzniknou. Jedná se zejména o následující: cena letecké či jiné přepravy do destinace, cena místní přepravy, cena ubytování a stravování v místě, poplatky za vstupy do místních atrakcí, jiné místní poplatky, cena cestovního pojištění, cena přepravy z destinace zpět (dále jen „Předpokládané náklady“). Nejedná se však o konečný rozpočet a nemůžeme zajistit úplnost Předpokládaných nákladů.


4.2 Berete na vědomí, že Předpokládané náklady jsou zcela mimo sféru našeho vlivu, a že jejich výše se vzhledem k charakteru Zážitkových cest a cílovým destinacím může měnit. Rovněž berte na vědomí, že při Vaší Zážitkové cestě mohou vyvstat další náklady, které nelze předem předpokládat.

5. Změna a zánik Smlouvy

5.1 Kdykoliv před tím, než od nás obdržíte Itinerář a podrobné pokyny a informace k Vaší cestě (tj. naše plnění Smlouvy ve smyslu článku 2.7 výše) máte právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupíte-li z jiného důvodu než je porušení povinností z naší strany nebo z důvodu, kdy v místě Cesty nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na uskutečnění Cesty (v takovém případě nemáte právo na náhradu škody), jste povinni nám zaplatit odstupné (stornopoplatek), takto:

Doba před zahájením Cesty [*]Výše stornopoplatku
Více než 90 dní20 % z ceny Našich služeb
90 až 61 dní35 % z ceny Našich služeb
60 až 41 dní50 % z ceny Našich služeb
40 až 21 dní70 % z ceny Našich služeb
20 až 7 dní80 % z ceny Našich služeb
[*] Poté, co obdržíte Itinerář a podrobné pokyny a informace k Vaší cestě (tj. naše plnění Smlouvy ve smyslu článku 2.7 výše) již nelze od Smlouvy odstoupit.

5.2 Pro výpočet výše odstupného je rozhodující datum, kdy nám je odstoupení od Smlouvy poštou, příp. elektronicky doručeno.


5.3 Vyhrazujeme si právo jednostranně započíst náš nárok na úhradu odstupného proti vašemu nároku na vrácení ceny služeb. Cenu Našich služeb sníženou o příslušný stornopoplatek vám vrátíme na účet, který nám pro tento účel sdělíte, jinak na účet, ze kterého jsme platbu obdrželi.


5.4 My máme právo odstoupit od Smlouvy pouze v případě porušení povinností z Vaší strany (především porušení povinnosti uhradit řádně a včas cenu Našich služeb). Odstoupíme-li takto od Smlouvy z důvodu porušení Vašich povinností, máme právo uplatnit a Vy jste pak povinni nám zaplatit smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající výši odstupného dle tabulky v článku 5.1 těchto Obchodních podmínek.


5.5 Nastanou-li v místě destinace Vaší Cesty před odjezdem nepředvídané a neodvratitelné události jako je válka, povstání, živelní pohroma, občanské nepokoje, epidemie, apod. (dále jen „vyšší moc“), oznámíme Vám tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Je pak na Vás, zda se i přes to rozhodnete Cestu uskutečnit či nikoliv, vždy však výhradně na Vaše riziko.


5.6 S ohledem na momentální fyzický, psychický a zdravotní stav účastníků, nepříznivé počasí a další okolnosti (např. změna letových či jízdních řádů v místě destinace) může průvodce dle vlastního uvážení plánovaný Itinerář operativně změnit, plánovaný program omezit, zrušit či jej nahradit programem jiným.

6. Podmínky účasti na Zážitkové cestě

6.1 Musíte mít platný cestovní doklad (cestovní pas) s dostatečně dlouhou dobou platnosti pokrývající jak dobu Cesty samotné, tak i určitou dobu poté. Jsou-li pro vstup do cílové země nutná víza, musíte si je v přiměřeném předstihu zajistit. O podrobnostech potřebných cestovních dokladů a případné vízové povinnosti Vás budeme předem informovat a na vyžádání Vám poskytneme asistenci při vyřízení víza. Je-li účastníkem osoba nezletilá, musí mít souhlas (druhého) zákonného zástupce s vycestováním nezletilé osoby. Informace ohledně potřebné doby platnosti cestovních dokladů jsou podstatné a musíte je bezvýhradně respektovat.


6.2 Součástí Zážitkových cest je obvykle fyzicky náročný program. Zvažte tedy pečlivě předem, zda takový program zvládnete zdravotně, technicky, komunikačně i jinak (materiální vybavení). Uzavřením smlouvy, jejímž předmětem je vodácký program, prohlašujete, že umíte plavat. Vylučujeme naši odpovědnost za škodu či újmu vzniklou kvůli špatně zvolené obtížnosti Cesty, nevhodnému vybavení, neschopnosti komunikace ve stanoveném jazyce či zdravotní nezpůsobilosti.


6.3 Účastí na Zážitkové cestě vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat veškerá pravidla uvedená v těchto Obchodních podmínkách či na Našem webu a naše pokyny. Jedná-li se o Cestu se zprostředkovaným průvodcem, doporučujeme vám bezvýhradně respektovat jeho pokyny a instrukce, jakož i smlouvu s ním uzavřenou.


6.4 Berte na vědomí, že v průběhu Zážitkové cesty je bezpodmínečně nutné zejména:
a) dodržovat veškeré právní předpisy navštívených států, a dále rovněž místní zvyklosti;
b) dodržovat Itinerář a jiné naše pokyny, respektovat pokyny zprostředkovaného průvodce;
c) nenarušovat průběh cesty nevhodným chováním, nadměrnou konzumací alkoholu, zneužíváním omamných látek, apod.;
d) chovat se k našemu zástupci, zprostředkovanému průvodci, ostatním účastníkům a jiným osobám v souladu s obecně uznávanými pravidly dobrého chování;
e) počínat si za všech okolností odpovědně a obezřetně tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví našeho zástupce, průvodce, vás, ostatních účastníků či třetích osob.


6.5 Povinnosti uvedené v předchozích článcích 6.1 až 6.4 jsou velmi důležité a podstatné. Jejich porušení z Vaší strany má za následek vyloučení naší odpovědnosti za jakoukoli škodu či újmu.


6.6 Neneseme odpovědnost za nepříznivé následky neodvratitelných a nepředvídatelných přírodních, politických, civilních, dopravních a dalších událostí a stavů, které nemůžeme ovlivnit.


6.7 Průvodce je oprávněn zakázat individuální program, popř. vás vyloučit z části programu Cesty, pokud váš zdravotní stav, zkušenosti, znalosti či vybavení neodpovídají jeho náročnosti. Ve zcela mimořádných případech (vulgární chování vůči ostatním účastníkům či místním obyvatelům, soustavné nedodržování pokynů průvodce a z něj plynoucí narušování programu, nadměrná konzumace alkoholu či zneužívání omamných látek, porušování právních předpisů, apod.) můžete být vyloučeni ze skupiny či předáni vyšetřovacím orgánům příslušného státu.


6.8 V průběhu Cesty mohou být pořizovány obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy, na nichž může být zachycena vaše podoba a projevy. Tyto záznamy dále uchováváme pro naše interní potřeby a mohou být zveřejněny na Našem webu a v propagačních materiálech pro účely propagace, nabízení a poskytování našich služeb. Účastí na Zážitkové cestě dáváte vy i případní další účastníci svolení se zachycením a rozšiřováním své podoby ve smyslu § 84 a § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a můžete jej kdykoliv odvolat (tj. i v průběhu pořizování záznamů při zájezdu či po zveřejnění záznamů).


6.9 Důrazně vám doporučujeme sjednat si cestovní pojištění platné po celou dobu předpokládaného trvání Zážitkové cesty u renomované pojišťovny s dostatečným pojistným krytím. Vaše pojištění by mělo zahrnovat zejména pojištění léčebných výloh, pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, to vše s dostatečnými pojistnými limity.

7. Práva z vadného plnění a náhrada škody

7.1 My odpovídáme za to, že:
a) námi připravenou Zážitkovou cestu budete moci v podstatných ohledech uskutečnit v dohodnutém čase, s průběhem a programem podle připraveného Itineráře (mimo nepodstatných odchylek nebo odchylek způsobených okolnostmi mimo sféru našeho vlivu); a
b) průvodcem bude ve vztahu k cílové zemi zkušená a způsobilá osoba, jež vás bude kontaktovat v dohodnutém čase a místě v souladu s Itinerářem (je-li zprostředkování průvodce součástí námi připravené Zážitkové cesty).
Nebude-li Vaše Cesta probíhat v podstatných ohledech podle Itineráře, můžete u průvodce uplatnit reklamaci, a to bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků. V této souvislosti můžete rovněž využít náš asistenční kontakt.


7.2 Pokud jsme za vadu odpovědni, zjednání nápravy je možné a taková náprava si nevyžádá neúměrné náklady, vyvineme veškeré úsilí k odstranění vady.


7.3 Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v článku 1.4 výše se na náš právní vztah neuplatní speciální úprava odpovědnosti za vady zájezdu a práv z vadného plnění (§ 2537 a násl. občanského zákoníku). Vaše práva z vadného plnění a náhradu škody se však budou řídit obecnou úpravou (zejména ustanoveními § 1914 až 1925občanského zákoníku).


7.4 Při porušení našich povinností máte právo na náhradu škody (resp. újmy), která vám v důsledku toho vznikla. Při uplatňování práva na náhradu škody doporučujeme oznámit datum události, ve které spatřujete porušení povinností ze Smlouvy. Rovněž doporučujeme předložit policejní protokol, byla-li taková událost předmětem policejního vyšetřování, a dále veškeré další podklady vztahující se k předmětné události. Nemáte-li k dispozici protokol ani jiné oficiální doklady, doporučujeme předložit vlastní prohlášení o průběhu událostí a pokud možno jej opatřit podpisy svědků.


7.5 Promlčecí lhůta uplatnění práva na náhradu škody činí dva roky. Rozsah náhrady škody (újmy) je limitován cenou Našich služeb dle Smlouvy.

8. Sdělení spotřebitelům před uzavřením Smlouvy

8.1 V souladu s ustanovením § 1811 občanského zákoníku informujeme, že:
a) totožnost, telefonní číslo, adresa pro doručování elektronické pošty a další naše kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodu těchto Obchodních podmínek;
b) označení našich služeb a popis hlavních vlastností jsou uvedeny v článcích 1.1, 1.3 a 1.4 těchto Obchodní podmínek, a dále na Našem webu;
c) konečnou cenu Našich služeb (včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění) Vám sdělíme v Nabídce před uzavřením Smlouvy; kromě toho obdržíte rovněž informaci o dalších předpokládaných nákladech Vaší Cesty (viz článek 4. Obchodních podmínek);
d) způsob platby je uveden v článcích 3.2 až 3.4 těchto Obchodních podmínek; způsob našeho plnění je uveden v článku 2.7 těchto Obchodních podmínek;
e) kromě ceny Našich služeb Vám nebudeme účtovat náklady na dodání, ani dodatečně;
f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění a podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v článku 7. těchto Obchodních podmínek;
g) závazek trvá do jeho splnění nebo zániku jiným způsobem, který Smlouva či zákon připouští;
h) obsahem Našich služeb není dodání digitálního obsahu v jakékoli podobě.


8.2 Vzhledem k tomu, že Smlouva je uzavírána s využitím prostředků komunikace na dálku a mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělujeme v souladu s ustanovením § 1820 občanského zákoníku následující:
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby;
b) nebudeme od Vás požadovat zálohy ani jiné obdobné platby;
c) neuzavíráme smlouvy, jejichž předmětem jsou opakovaná plnění, ani smlouvy na dobu neurčitou;
d) jako spotřebitel máte právo od uzavřené Smlouvy odstoupit (není-li dále uvedeno jinak) ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření, přičemž toto odstoupení musíte zaslat elektronicky na adresu lenka@simplyhoras.com, můžete přitom rovněž využít formulář pro odstoupení od smlouvy;
Nemůžete však odstoupit od Smlouvy, jestliže naše služby byly splněny s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením Smlouvy jsme Vám sdělili, že v takovém případě právo na odstoupení od Smlouvy nemáte. Tato situace může nastat zejména, má-li k uzavření Smlouvy dojít v době kratší než tři (3) týdny před poptávaným zahájením cesty. Na tuto okolnost však budete v Nabídce výslovně upozorněni a Váš souhlas k takovému plnění služeb uplynutím lhůty pro odstoupení si vyžádáme. Váš udělený souhlas bude současně považován za žádost o zahájení poskytování služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1834 občanského zákoníku.
e) v případě odstoupení od Smlouvy, jejíž plnění jsme již začali, máte povinnost uhradit poměrnou část ceny služeb, a to formou stornopoplatku podle článku 5.1 těchto Obchodních podmínek;
f) vznikne-li mezi námi spor ze Smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, www.coi.cz) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá komunikace související se Smlouvou mezi námi probíhá elektronicky prostřednictvím e-mailu. To však nevylučuje písemnou korespondenci, doporučeně poštou nebo osobním doručením.


9.2 Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.